top of page

REGNBED & ANDRE KLIMATILTAK

Pusterom landskap designer ulike former for klimatiltak for hagen, for å dempe ulike klimautfordringer både lokalt og globalt. Dette kan være tiltak som overvannshåndtering og gjennvinning og resirkulering av næringsstoffer ved hjelp av plantenes egen teknologi. I tillegg til å ha stor klimanytte tilfører tiltakene store estetiske verdier, og øker også biologisk mangfold. Se inspirasjon til utforming her.

Klimakrisa kan virke uhåndterlig, fjern og nær på samme tid, samtidig som det ikke finnes noen tvil om at vi alle må gjøre noe. Noen har store utfordringer på egen tomt, som oversvømmelse i hage og kjeller når vannet ikke ledes tilstrekkelig bort. De fleste kommuner har utfordringer med sprengt vannledningskapasitet ved de stadig flere ekstreme nedbørsdagene. Dette kan man i stor grad døyve med å fordrøye vannet på egen tomt ved hjelp av regnbed og dammer.

 

I tillegg har vi utfordringer når det kommer til næringsstoffer utenfor kretsløp; store mengder med blant annet nitrogen og fosfor vaskes ut i elver, innsjøer og havet, hvor de forsurer og påvirker næringskjeder svært negativt. Fosfor-lagrene er spådd tomme innen 30-100 år (les mer om den mindre kjente fosfor-krisen her), noe som vil ha store konsekvenser for verdens matproduksjon. Både fosfor og nitrogen er helt nødvendige næringsstoffer for planter, og kan gjenvinnes på egen tomt ved bruk av filtrering og planter som tar opp næringsstoffene.

Tiltakene vi foreslår og tegner er basert på lokale utfordringer og tomtas forutsetninger, jordtype, helninger osv. Vi velger ut plantesammensetninger og oppbygninger som gjør klimatiltakene nærmest selvgående med minimal skjøtsel og ressursbruk. 

PUSTEROMS TIPS TIL GRØNNERE LIVSSTIL

Sette mer pris på små ting, bruke lenger tid på ting, verdsette ting mer (Må omskrives altså)

 

 • Dyrke selv fremfor å importere 
   

 • Gjøre dyrking, matlaging og måltider til en hobby for hele familien, fremfor å kjøpe plastinnpakket mat og hastekjøre rundt til fritidsaktiviteter
   

 • Tilpasse kosthold mer til sesong, noe som er morsommere når man dyrker frem grønnsakene selv.
   

 • Reise langsomt, bli lenger, delta i lokalsamfunnet du reiser til
   

 • Reparere fremfor å kjøpe nytt
   

 • Låne og bytte med naboer og venner
   

 • Gi hjemmelagde gaver og opplevelser fremfor ting
   

 • Støtte lokale forhandlere, betal det lille ekstra for kvalitet, omtanke og miljøvennlighet
   

 • Bruke penger på opplevelser fremfor ting
   

 • Satse på nære aktiviteter, spill, lek i nabolaget, kreativ syssel

 

KLIMAUTFORDRINGER

 • Forurensning, spesielt forurenset overvann
   

 • Tapping av naturressurser og næringsstoffer
   

 • Tap av biologisk mangfold, spesielt insekts
  (pollinator-)død

   

 • Flom og ekstremnedbør
   

 • Tørke

Alle disse utfordringene vil ha store konsekvenser, særlig for matproduksjon. Vi har allerede hatt flere somre med ekstrem tørke, og vi har områder med store, og oftere flomproblemer.

Ved riktig planlegging kan man dyrke mat og stauder som tåler både tørke og ekstremnedbør, man kan døyve oversvømming  og gjenvinne næringsstoffer.

MÅL FOR HAGEN

 • Kutte energibruknivå
   

 • Bruke mer klimavennlig former for ressurser, resirkulere det man kan
   

 • Øke biologisk mangfold, spesielt tilrettelegge for pollinatorer som humler, bier og sommerfugler
   

 • Fordrøye og rense forurenset overvann
   

 • Spare på ressurser som vann, gjødsel og arbeidskraft ved å planlegge hagen riktig og ved plantevalg og -metode.

damtilfacebook.png

TJENESTER KLIMATILTAK I HAGEN

 

  REGNBED

Byggeklare planer og tegninger med blant annet oppbygning, plantebruk, dimensjoner og materialer.

BIOSWALES

Grøfter/kanter som fungerer som rensing og fordrøying av overvann, byggeklare planer og tegninger. 

RENSEDAMMER

Dammer som både renser og fordrøyer overvann, som har en mer stabil vannmengde. Svært estetisk og bra for det biologiske mangfoldet.

NATURLIG RENSESYSTEMER FOR GRÅVANN PÅ TOMT

Byggeklare rensesystemplaner og prinsipptegninger for gråvann på tomt .

 

POLLINATORVENNLIG HAGE

Se plantedesign 

Priser på de ulike tiltakene er fra 6000,- avhengig og omfang og størrelse. 

 

dottertilsirkel.png
horisontal.png

© 2020 PUSTEROM LANDSKAP

post@pusteromlandskap.no

Oslo, Norge

bottom of page